Van Dreumelen (12 april 2013)


Brief van Van Dreumelen: ongecorrigeerd

Van:
Foto/fnlijststudio
W. van Dreumelen

AANGETEKEND

Aan:
S. Cazzoduro

Amsterdam, donderdag 11 april 2013.

Geachte Hr. Cazzoduro,

Hierbij deel ik U mede dat ik niet accoord kan gaan met Uw annulering van de lijstproductie-order welke wij op zaterdag 6 april zijn overeengekomen. Na een zeer uitgebreid info-overleg van 2 uur op vrijdag 5 april j.L, waarbij na de berekening van Uw eisen een proef-passepatout werd geproduceerd hetwelk U ter overweging kon meenemen,hebt U op zaterdag de opdracht na mondelinge prijsafspraak ,bevestigd,waarbij is overeengekomen dat ik de productie z.s.m. ter hand zou nemen.

Ik ben hierop diezelfde avond aan de uitvoering van Uw bestelling begonnen door aluminium-profielen, zilverkleurig, te bestellen. Deze profielen zijn op maandag 8 april om 10.00 uur geleverd en door mij meteen op de gewenste maatvoering gebracht.

Op dinsdag 9 april gaf U ,vanuit mijn winkel op de ,mij telefonisch te kennen dat ik bij nader inzien veel te duur was en dat U onze afspraak wilde cancelen. Hierbij is mijn vrouw en medewerkster, Mevr. , door U zeer arrogant en respectloos behandeld en smeet U naar haar zeggen na het “telefoongesprek” met mij onze telefoon in haar richting op de toonbank. Zelfs een van onze klanten die hierbij aanwezig was sprak hier schande van. Nadat ik telefonisch contakt heb gezocht met mevr. Inêz,die naar mij later bleek Uw echtgenote te zijn,om haar te vragen waar deze ommekeer zo plotseling vandaan kwam,zodat ik eventueel rekening zou kunnen houden met de reden van dit afwijkend gedrag. Zij wilde hierop niet verder ingaan maar toonde begrip voor mijn situatie en stelde voor de reeds gemaakte onkosten te vergoeden teneinde verdere escalatie te voorkomen. Daarna hebt U mij telefonisch medegedeeld dat hiervan geen sprake zou zijn en dat U niet zou betalen. Reden voor mij om de betaling zeker te stellen middels een officiële faktuur die ik U op woensdag 10 april 2013 per post heb verzonden en waarvan ik bij dit aangetekend schrijven een copy sluit.

Indien U volhard in Uw houding en de faktuur van de overeenkomst niet voldoet zal ik deze ter incasso overdragen waarbij U hoge bijkomende kosten zullen worden berekend.

Ik hoop dat U het niet zover zal laten komen en dat uiteindelijk de redelijkheid een oplossing zal bieden.

Handtekening Van Dreumelen

W. van Dreumelen.

Bijlage: copy faktuur nr 10313 d.d. 10 april 2013


Brief aan Van Dreumelen

W. van Dreumelen

Betreft:
– op dinsdag 9 april 2013 afgezegde opdracht.
– Met verwijzing naar mijn brief van donderdag 11 april 2011.
Uw kenmerk:
– uw brief van donderdag 11 april 2013.

Amsterdam, vrijdag 12 april 2013.

Geachte meneer van Dreumelen,

Naar aanleiding van uw brief gedateerd donderdag 11 april met als bijlage een factuur gedateerd woensdag 10 april, ontvangen op vrijdag 12 april krijg ik de indruk dat u niet helemaal lekker bent.

U zegt dat ik uw vrouw respectloos en arrogant zou hebben behandeld. Ik heb uw vrouw helemaal niet respectloos en arrogant behandeld, integendeel, ik heb toen ik haar de telefoon teruggaf ‘alstublieft, sorry’ tegen haar gezegd en ik heb de telefoon heel voorzichtig op de toonbank gelegd. Verder was er niemand in de winkel. Uw vrouw zag er aangeslagen uit en dat vond ik naar voor haar. Er was totaal geen reden om haar te bruuskeren. Ik was ook helemaal niet boos en al helemaal niet op uw vrouw (die ik voor het eerst zag). En zoals gezegd, er was niemand in de winkel op uw vrouw en mij na. Dat u beweert dat er, behalve uw vrouw, in de winkel een klant zou zijn geweest, is uit de lucht gegrepen. Maar ook dan was er niets aan de hand geweest. De klant zou enkel kunnen bevestigen dat er geen sprake is geweest van onbetamelijk gedrag mijnerzijds. Ik onderhield mij telefonisch kort met u en in dat gesprek heb ik slechts herhaald dat ik uw prijs onredelijk vind, en aangezien u aangaf nog niet te zijn begonnen op dinsdag 9 april, omdat u het heel druk had en uw huis aan het verbouwen was, kon ik de opdracht afzeggen. Er was van onze kant zoals u weet geen grote haast bij, d.w.z. de opdracht hoefde niet in een week of zelfs twee weken te worden voltooid.

U begrijpt wel dat uw bewering dat u “twee uur” zou hebben besteed aan zogenaamd info-overleg een lachertje is en dat weet u net zo goed als Inêz en ik. U heeft ons een uur beziggehouden met zelfingenomen praatjes over hoe u aan al die mooie lijsten was gekomen die u ons liet zien en hoe die gemaakt waren, terwijl de info-uitleg met betrekking tot de opdracht voor 13 aluminium wissellijstjes nog geen tien minuten besloeg. Wij hadden een half uur op u zitten wachten omdat u volgens uw medewerker bij de kapper was. Achteraf denk ik dat . Al met al waren we flink wat tijd kwijt, niet tot mijn genoegen.

Ik heb de opdracht van zaterdag 6 april waarvoor u rijkelijk te veel geld vraagt zoals mij na onderzoek is gebleken, op dinsdag 9 april jl. geannuleerd, nadát ik van u te horen had gekregen dat u nog niet aan de opdracht begonnen was. Dat u daarna aangaf dat u toch wel begonnen was, is merkwaardig.
 U kunt makkelijk dingen beweren, omdat wat u zegt over wat u gedaan heeft door mij niet gecontroleerd kan worden.
 En aangezien u het bedenksel niet schuwt ligt het voor de hand dat ik aan uw woorden twijfel.
 U jokt als u zegt dat ik de telefoon richting uw vrouw op de toonbank heb gesmeten.
 U jokt als u zegt dat er nog een klant in de winkel was op de dag dat ik u belde vanuit de winkel.
 Dat u aan de opdracht voor ons zou zijn begonnen op zaterdag 6 april zelf, kan net zo goed niet waar zijn.

U zei tegen mijn vriendin (dinsdag 9 april) dat u genoegdoening wilde omdat ik u een oplichter zou hebben genoemd. Ik heb u echter geen oplichter genoemd. Ik heb gezegd dat ik uw prijs voor 13 lijstjes veel te hoog vind; dat u eerst beweert niet begonnen te zijn op 9 april en dan ineens verklaart dat u al op 6, 7 en 8 april aan de opdracht gewerkt heeft, hoewel ik dat niet kan verifiëren. Omdat u genoegdoening wilt stuurt u ons een rekening met btw, terwijl u in eerste instantie van btw niets wilde weten. Lees ook nog eens mijn brief van donderdag 11 april aan u. Het ging u allemaal niet om het geld zei u joviaal. Lijsten maken was uw hobby, u zou voor een ‘mooie’ prijs zorgen. Mooi voor wie. Dat het u niet om het geld gaat lijkt mij een verdichtsel, – voor iedere handelsman een contradictio in terminis.
 De prijsopgave van 37,50 euro voor een wissellijstje die u vroeg op zaterdag 6 april jl., zelfs al was die inclusief btw, ligt nog altijd 40 procent boven redelijk.

De redelijkheid waarvan u hoopt dat deze een oplossing zal bieden zou zijn dat u de wissellijsten aanbiedt tegen een redelijke prijs van laat ik zeggen 26,48 euro per stuk inclusief btw (aluminium wissellijst met naadloos sluitende hoekverbinding van zuur- en chloorvrije inlijstmaterialen, voorzien van gewassen en geslepen helder …glas, een … achterwand, …, passe-partout…).
 Tevens zou het handig zijn als u in de toekomst een duidelijke prijslijst hanteerde in plaats van de natte vinger waarmee u rekent.

Aan een deurwaarder zal ik mijn kant van het verhaal doen en hem of haar kopieën van mijn brieven aan u overhandigen.

Met vriendelijke groet,

S. Cazzoduro

PS het niet bestaande nummer dat ik vond op internet (gouden gids) bij uw naam en zaak op de is verwijderd: .
PPS Op uw website is de pagina Contact vanuit een aantal pagina’s van uw site niet toegankelijk. Een kleine wijziging is slechts nodig. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.


Brieven van Van Dreumelen op vrijdag 26 april 2013 (ongecorrigeerd)

-1-


Foto/inlijststudio
W. van Dreumelen

Aan:
Hr. Cazzoduro

.

Amsterdam, vrijdag 26 april 2013

Geachte Hr. Cazzoduro,

Hierbij de copy-faktuur nr 10313 van 10 april 2013 als aanmaning tot betaling. Indien U niet binnen 8 dagen tot betaling overgaat,zullen wij de rechten en incasso moeten overdragen aan het incassobedrijf waarbij U moet beseffen dat alle bijkomende kosten voor Uw rekening komen en dat ik mij verder niet meer kan mengen in de incasso-procedure.

Uiteraard kan ik niet accoord gaan met Uw voorstel om 40 % minder te betalen dan de overeengekomen prijs.

Hopende U met bovenstaande voldoende te hebben ingelicht,
In afwachting,
Handtekening Van Dreumelen

W. van Dreumelen

Tel,


-2-


Foto/inlijststudio
W. van Dreumelen

Aan:
Hr. Cazzoduro

.

Amsterdam, vrijdag 26 april 2013

Geachte Hr. Cazzoduro,

Als laatste contakt met U,een antwoord op Uw wonderbaarlijke brieven die mijns inziens zijn opgesteld naar voorbeeld van heren Anderson en Grim.
 Ik moet U er op wijzen dat het niet past om de dames en beiden bijna minachtend te behandelen terwijl U ook Uw vriendin Inês benoemd als, ikciteer:” Inês en ik voeren samen een huishouding”, terwijl zij me vertelde dat U haar man is. Ook stelt U dat zij zich door mij heeft laten beïnvloeden terwijl zij zelf trachtte de schade te beperken voor beide partijen. Een en ander lijkt op achterstelling van dames,waarvan U ook nog stelt dat deze liegen. Het zal U dan ook niet verbazen dat ik de verklaringen van beide dames hoger stel dan Uw tegengestelde beweringen.

Ik zal mij dan ook verder beperken tot de van belang zijnde feiten.
 1. Alle prijzen in mijn winkel voor particulieren zijn inclusief b.t.w.
 2. Op zaterdag 06 april ben ik aan mijn werkzaamheden begonnen nadat U accoord was gegaan met de prijsafspraak.
 3. Op vrijdag 05 april is een voorbeeld-passepartout met de juiste maten gesneden welke U hebt meegenomen ter overweging van mijn aanbod.
 4. Annulering op 09 april, middenin mijn productiewerkzaamheden is niet mogenlijk
 5. Uw bewering en reden van niet nakomen van onze afspraak is niet gebaseerd op juistegronden,maar een poging om mij te dwingen met een lagere prijs genoegen te nemen
 6. In overleg met mijn rechtskundig adviseur heb ik inmiddels een tweetal offertes ontvangen van gerenomeerde inlijstbedrijven . De prijzen zijn beduidend hoger dat welke ik met U heb afgesproken. Ook de in mijn winkel aanwezige prijslijst van de fa Frame is hoger dan de prijs welke wij zijn overeengekomen.
 7. Bij het overdragen van mijn vordering aan het incassobedrijf zal ik mij niet meer mengen in de afwikkeling en kunnen met mij geen andere afspraken meer worden gemaakt. U zult dan zelf en voor eigen kosten voor de verdediging van Uw beweringen zorg moeten dragen.

Hopende U met bovenstaande voldoende te hebben ingelicht,
In afwachting,
Handtekening Van Dreumelen

W. van Dreumelen

Onder voorbehoud van verschrijvingen, typefouten, en dies meer.