Beste Seb al Aidt (12 april 2024)


Amsterdam, 12 april 2024.

Beste Seb al Aidt,

Over het gebruik van de woorden Joden, Jood, Jodin, Joods(e) met hoofdletter, en joden, jood, jodin, en joods(e) met kleine letter.

Het ene, geschreven met hoofdletter J, verwijst naar het zogeheten Joodse volk (met eigen gebruiken en gewoonten meestal voortkomend uit de joodse religie), het andere, met kleine letter j, naar de door joden beleden religie.

In welk land joden ook terecht kwamen, altijd klampten ze zich vast aan hun ‘uitverkoren’ zijn, zij vormden kleine hechte clustertjes binnen grotere gemeenschappen, met nauw gecontroleerde na te volgen voorschriften, conventies en geboden. Ook andere groeperingen emigreerden om redenen die konden variëren, ieder met hun eigen leefstijl. Er zijn vele redenen voor migratie. Ze variëren van veiligheid, demografie en mensenrechten tot armoede en klimaatverandering.

Op den duur vermengden groepen met verschillende volk-eigenschappen zich met elkaar, op weg naar nieuwe cultuur, nieuwe gebruiken en normen. Individuen van verschillende politieke- en/of geloofsovertuigingen deelden overtuigingen en leerden naast elkaar te leven, de verschillen respecterend. Zij gingen huwelijken aan.

Ook joden in diaspora vermengden zich met andere groeperingen, al werd dit bemoeilijkt door de dwingende joodse cultuur(1).

Nu is er een Jodenstaat gecreëerd die als een bom werd geplant in volkomen door  Arabische moslims bewoond gebied, waar alle joden uit de hele wereld naartoe moeten migreren. De joden gaven het land dat zij bezetten in Filistīn de naam Strijdergods een naam die direct naar hun religie verwijst.

Zouden alle mensen die het katholicisme belijden naar één land moeten migreren? Dat zou dan het land Gezalfdemessias moeten heten. Stel je dat eens voor. Misschien moet de wereld opnieuw ingedeeld worden in landen naar religie en landen naar niet-religieuze overtuigingen. Ik zou komen te wonen in het land van niet-gelovigen, van mensen die geen kwaad in de zin hebben, bovenal humaan willen zijn, een democratisch land zonder regering. Dat land zou Mensenzijnookdierenvandaardepatijvoordedieren heten.

Joden zouden herkenbaar zijn aan hun joodse neus, zwart haar, bruine ogen. Voor wie in stereotypen denkt, zie ‘Leer de Jood herkennen, les 1’(2)). Veel joden vertonen heel uiteenlopende kenmerken. Volgens Jits van Straten is ‘Jood’ als etnische aanduiding een mythe(3). Interessant.

Dat verdwijnen van typische kenmerken geldt voor veel volken. Bestaat er wel een typische Nederlander? Homo neanderthalensis? Een Trijntje(4) uit Hardinxveld-Giessendam? Er zit veel Deens, Romeins, Germaans, Spaans, Frans en wat al niet voor ‘bloed’ in het huidige Nederlandse bloed(5). Er zijn mensen die naar een genetisch ‘zuiver’ volk verlangen. Die hebben misschien wel de wedergeboorte van Trijntje voor ogen (jagen, vissen, verzamelen van vruchten, noten, knollen en zaden). De wereld is één grote smeltkroes. De vermenging gaat door. Die is er altijd en overal geweest. Ook Filistīn was vanaf de prehistorie een ‘smeltkroes’(6).

Het gegeven dat iemand jood is omdat zijn of haar moeder jood is, snijdt eigenlijk geen hout: ervan uitgaan dat iemand geboren wordt met de ‘sociaal-culturele identiteit van een bevolkingsgroep’(7) en het joodse geloof. En nog gekker is dat wie een joodse vader heeft maar geen joodse moeder, dat die geen jood is. Was, – tot 2005(8). In het artikel waarnaar in de noot wordt verwezen wordt joods enkel met kleine letter geschreven: joodse vader, erkend als jood, joodse moeder, om joods te zijn, ook met een joodse vader, als jood, joods Nederland, onjoodse liefhebbers van de joodse leefwijze, tot het jodendom, joodse ouder, joodse binding, enzovoorts. Maar in andere artikelen wordt Joden, Jood, Joods, Joodse uitsluitend met hoofdletter geschreven. Ik kies voor de schrijfwijze met kleine letter.

Het stichten van j.i.F. was vanaf het begin een slecht idee. Een paradox. Het goedkeuren door de VN van j.i.F. in 1947, en het uitroepen van een staat door het Jewish Agency in 1948, het erkennen van j.i.F. door Amerika, Rusland, en andere landen, ging geheel ten koste van de aanwezige bevolking in het gebied, de Onschuldigen, en is een gotspe(10). Met onmiddellijk oorlog tot gevolg. Leidend tot continue dreiging van oorlog en weerkerende dodelijke gevechten. De joden haalden zich met de stichting van de staat j.i.F. de haat van Onschuldigen en Arabische landen op de hals. De eeuwenlange vreedzame co-existentie van een miljoen Arabische joden in islamitische landen en moslims werd erdoor verstoord, waardoor de Arabische joden gedwongen werden te emigreren.

Er wonen tot op heden altijd meer joden niet in Filistīn, in andere landen. Van die joden hoor je relatief weinig. Zij zijn het probleem blijkbaar niet.

J.i.F. zijn het probleem.
Het voortdurend politiek inzetten van de term Holocaust is het probleem.
Joodse apartheid is het probleem.
Het behandelen van Onschuldigen als tienderangs burgers is het probleem.
Het voortgaand stelen van Palestijnse huizen is het probleem,
het vernietigen van huizen en boomgaarden van Onschuldigen is het probleem,
het verder koloniseren van de Westelijke Jordaanoever is het probleem.

J.i.F., nazaten van de slachtoffers van de Holocaust, zouden dit allemaal toch niet moeten willen, zij zouden niet de beulen moeten zijn die ze zijn geworden. De Onschuldigen zijn niet schuldig aan de Holocaust. Hoe kunnen joden hun broeders, – Onschuldigen zijn genetisch ook joden, en andersom -, zo hardvochtig behandelen, decennium in, decennium uit, dat mag racistisch heten, sadistisch ook.

Het is begrijpelijk dat de wraak- en haatgevoelens(10) van de Gazanen, de Onschuldigen, een keer het kookpunt zouden bereiken en dat zij uitbraken uit de Gazagevangenis, dwars door het prikkeldraad en de stalen, in ondergrondse muren verankerde, gevangenishekwerken heen, en dat de uitgebroken Onschuldigen iedereen die zich direct daarbuiten bevond, joods of niet, toeristen of linkse kibboetsiem, doodden?

Met desastreuze gevolgen voor de Onschuldigen zelf. Hebben ze dat geweten? Ik zou het de Islamitische Verzetsbeweging(11) willen vragen. Had de beweging meer steun verwacht van andere Islamitische landen? Was die steun hen toegezegd door hun Arabische ‘broeders’, maar kregen zij die niet toen puntje bij paaltje kwam? Zijn zij door hun eigen moslim broeders verraden? Was de uitbraak een bewuste ultieme daad van zelfdestructie, een goddelijke apotheose van wanhoop? Van leven in de hel naar het eeuwige leven in het paradijs?

Vrede zij met jou en met iedereen.

Hartelijke groet,

Coen Moerat

PS Eén artikel is een echte aanrader: DNA wijzigt joodse geschiedenis (Trouw, Eildert Mulder, 1 februari 2010). Daarin staat onder andere: ‘De vraag naar de herkomst van de joden kan heftige reacties oproepen, omdat hij de nationale mythe van de staat (j.i.F.) raakt: die van verdrijving, diaspora en terugkeer. De discussie is al ruim een eeuw oud en laait geregeld op. Ze draait om de vraag: stammen de grote joodse gemeenschappen in de wereld af van het oude volk Israël of van bekeerlingen? Shlomo Sand, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Tel-Aviv, kiest voor het laatste’.

PPS Alles wat ik na lange overpeinzingen intuïtief(12) heb begrepen en mij door gezond verstand(13) is ingegeven, heb ik ’s nachts in bed in één keer op papier gezet, een dag later uitgetypt, en vervolgens gedocumenteerd met noten. Mijn ideeën vind ik terug in verschillende artikelen, maar dan helder verwoord door geoefende denkers en schrijvers. Daaruit blijkt wel dat wat ik te berde bracht, zo onbeholpen als het is verwoord, nog zo gek niet is.

PPPS Waarom moeten joden zo nodig een eigen land hebben, wat alleen tot verdrijving leidde van andere groepen die reeds op dat land woonden. Waarmee de joden zich nieuwe haat op de hals haalden. Niet van het hypocriete West-Europa, dat na eeuwen van antisemitisme en jodenvervolging, tegenwoordig de joden bij wijze van spreken heilig verklaren. De aard van het beestje veranderde echter niet: de westerse wereld ruilde haat jegens joden in voor haat jegens een andere bevolkingsgroep. Die andere groep spreekt eveneens een Semitische taal, als de joden, en heeft hetzelfde DNA als joden. Maar hangt een ander geloof aan, de islam.

Nadat joden zich parasitair in Filistīn nestelden, zich er een groot deel van toe-eigenden, de naam van het land wijzigden (Strijdergods), de daar van oudsher levende Onschuldige bevolking alle kanten hebben opgejaagd, de staat j.i.F. hebben uitgeroepen, ontbrandde er een blijvend conflict met Onschuldigen en met de met Onschuldigen sympathiserende landen. Het had ook tot gevolg dat de miljoen joden in Arabische landen die eeuwenlang vreedzaam hadden samengeleefd met moslims, uit hun thuisland werden verdreven. ‘De islamitische wereld werd een plek waar geen joden meer kónden wonen’(14).

J.i.P. leek de oplossing, weg van de West-Europese jodenhaat, maar gaf aanleiding tot nieuwe haat, en heeft de wereld verdeeld in grote haatblokken en deze verder gepolariseerd. Therefore I agree, Filistīn should be free.


1 ‘Heilige grond’ van joodse fundamentalisten is mythe. (…) het verbod om met een niet-jood te trouwen. Zo werd een strenge apartheid nagestreefd: het ‘zaad van Abraham’ moest onbezoedeld blijven (bron: nrc.nl)
2 Leer de Jood herkennen, les 1 (bron: onderwijsmuseum.nl).
3 Er bestaat geen Joods ras of natie omdat er nooit genetische verbanden en eigenschappen konden worden vastgesteld tussen Joden uit Rusland, Duitsland, Jemen of de Verenigde Staten. Ze behoren niet tot één ras met unieke stamouders. Het enige wat ze gemeen hebben is het Joodse monotheïsme gebaseerd op de Hebreeuwse Bijbel (de Thora), de vijf “heilige” boeken die aan God worden toegeschreven (bron: uitpers.be).
4 Trijntje uit de prehistorie (bron: canonvannederland.nl). TRIJNTJE (gest. ca. 5500 v. Chr.), oudste menselijke skelet dat in Nederlandse bodem is gevonden. (bron: recources.huygens.knaw.nl).
DNA wijzigt joodse geschiedenis Volgens Jits van Straten is ‘Jood’ als etnische aanduiding een mythe (bron: trouw.nl).
5 Nieuw genetisch onderzoek naar resten van de eerste bewoners van Europa laat zien dat het continent een smeltkroes is, met oeroude bloedlijnen van immigranten uit Afrika, het Midden-Oosten en de Russische Steppe (bron: nationalgeographic.nl).
6 Geschiedenis van Palestina (bron: wikipedia.org)
7 Etniciteit is een ingebeelde gemeenschap, wat gepaard gaat met enige mythevorming die aangeboren kenmerken veronderstelt (bron: wikipedia.org).
8 Ook kinderen van alleen een joodse vader nu erkend als jood (bron: trouw.nl).
9 Gotspe is een term (…) waarmee wordt verwezen naar brutaal of schaamteloos gedrag, vaak gekoppeld aan een onbeschaamde leugen, overdreven arrogantie of een schandalige daad (bron: ensie.nl).
10 De haat die Palestijnen vaak voelen tegenover (J.I.P.), komt door wat ze om zich heen zien. Door het beeld van (Mohammed) al-Durrah, door de soldaten, door de (J.I.P.) die ze niet kennen, door de discriminatie waar ze in leven en die ze voelen (bron: mo.be).
11 Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah ook wel bekend als Hamas.
12 Intuïtie is iets weten op gevoel, een functie waar elk mens mee geboren wordt. Intuïtie betekent letterlijk in het Latijn ‘innerlijk weten’ (bron: ensie.nl).
13 Gezond verstand wordt in de filosofie gebruikt om aan te duiden hoe men de waarheid kan inzien zonder gebruik te maken van filosofische redenering (bron: nl.wikipedia.org).
14 Hoe bijna miljoen joden het Midden-Oosten werden uitgejaagd (bron: ewmagazine.nl)